Hlavička  

Vznik specifického vzdělávacího programu

Icon

Za spolupráce s PhDr. Slowíkem, PhD. byly vytipovány vhodné SW spol. Petit a Mentio a speciální HW – tlačítkové myši, klávesnice KIS 6, MID MEDIUM, MID BIG, BIGKEYS LX. Počítače byly umístěny jednak do čajovny, kde se klienti scházejí a mohou zde procvičovat dovednosti získané v rámci programu, poté na jednotlivá oddělení ústavu. Bylo vybráno 30 klientů, kteří se zúčastní speciálního vzdělávacího programu. Klienti byli zařazeni do 3 skupin dle závažnosti mentálního handicapu – lehké, střední a těžké. Proběhlo proškolení lektora, asistenta a speciálního pedagoga k výuce pomocí speciálního SW a HW , který provedl PhDr.Slowík PhD.Celý kurz je rozdělen na tzv.“tvrdou a měkkou část“. Ve „tvrdé části“ účastníci specifického vzdělávacího programu pravidelně dojíždí na výuku do počítačové učebny CZP PK do Plzně.

 Výuka Plzeň
Výuka Plzeň
 
Výuka Plzeň
 Výuka Stod
Výuka Stod
 
Výuka Stod

Zde pod vedením lektora učí novým dovednostem. V „měkké“ části dochází k procvičování a upevňování těchto dovedností za pomoci asistenta vzdělávacího programu Mgr.Rosenbergera v prostorách Domova. Uživatelé mohou sami využívat počítače umístěné v prostorách čajovny. Protože uživatelé mají volný přístup k počítačům v prostorách čajovny, mohou si svoje dovednosti procvičovat kdykoli sami bez pomoci asistenta. Odborný garant programu PhDr.Slowík,PhD. občasně dochází na výuky jak v počítačové učebně CZP PK tak i v Domově a upozorňuje lektora i asistenta na některé důležité aspekty v této práci.

Brožura Manuál “Využití počítačů lidmi s mentálním a kombinovaným postižením“

11. 10. 2007 se konal v prostorách CSS odborný seminář, na kterém byli účastníci seznámeni s celým projektem „Sociální integrace klientů CSS Stod“ a poté s jeho částí „Specifický vzdělávací program“ a jeho dílčími výsledky. Na semináři vystoupil nejen odborný garant programu PhDr. Slowík, Ph.D., a lektoři, ale i účastníci programu. Všichni účastníci dostali k dispozici vytištěný manuál “Využití počítačů lidmi s mentálním a kombinovaným postižením“(viz. brožura). Seminář byl rozdělen na tři části. V průběhu první části se účastníci seznámili celkově s projektem a samotným specifickým vzdělávacím programem. V druhé části předvedli v prostorách čajovny praktickou ukázku svých nabytých zkušeností dva uživatelé účastnící se projektu. V průběhu třetí části byla uskutečněna prohlídka dílen rozšířené pracovní rehabilitace a pracovně tréninkové centrum Kavárna Rychlá myš.

 Otevření projektu
Otevření projektu SROP
 Seminář k projektu
Seminář k projektu - SROP
 
Seminář k projektu - SROP
 
Seminář k projektu - SROP


Projekt "Sociální integrace klientů Centra sociálních služeb Stod" je spolufinancován Evropskou unií a Plzeňským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma "Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji".
SROP EU Ministerstvo pro místní rozvoj

Dlouhodobě nás podporují

www.rwe-distribuce.cz/ www.nfveolia.cz borska-pole.porsche-plzen.cz www.streicher.cz

 

         ©  2014      Seo servis